444 31 02

Gine Vizesi 


Gine'ye seyahatinizin dönü? tarihi itibariyle en az 1 y?ll?k geçerlili?i ve kullan?labilir vize için bo? sayfalar? olan pasaport. 

Eksiksiz ve okunakl? bir biçimde doldurulmu? ve müraacatç? taraf?ndan bizzat imzalanm?? 1 adet Gine vizesi ba?vuru formu

Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili?ine hitaben ?irket antetli ka??d?na yaz?lacak olan garanti yaz?s? - ?mza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan imzalanmas? gereken ba?vuru dilekçesi. Bu dilekçede ba?vuru sahibinin tüm seyahat detaylar? masraflar? ?irket taraf?ndan kar??lanaca??n?n yaz?l? olmas? gerekmektedir.

Son 6 ay içerisinde çekilmi? 2 adet arka fonu beyaz foto?raf.

?irketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.

?irketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.

Bula??c? hastal?k sa?l?k raporu ,

Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (?irketin yer ald??? ilan net olarak okunabilmelidir.

Gine vizesi i?lem süresi 1 i? günüdür. ?stisnai durumlarda bu süre uzayabilir.

 Gine Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com